Dr inż. Jerzy Wojciechowski

Wybitny krakowski uczony i wynalazca
Główny twórca metody "SwingTherm®"
Założyciel i pierwszy prezes Laboratorium Katalizy Stosowanej SwingTherm®

       Jerzy Antoni Wojciechowski, z urodzenia - wielkopolanin, z wyboru - krakowianin. Zdolności do nauk ścisłych odziedziczył po ojcu Antonim Wojciechowskim, wybitnym szachiście, który zapisał się na trwałe w literaturze szachowej. W latach 1950-54 studiował w Politechnice Wrocławskiej na Wydziale Chemicznym. Studia ukończył z dyplomem inżyniera chemika, ze specjalizacją w technologii tworzyw sztucznych. Poza pracą zawodową, w latach 1954-56, uczęszczał na studia drugiego stopnia w Politechnice Śląskiej. Ukończył je uzyskując tytuł magistra inżyniera chemii, ze specjalnością inżynierii chemicznej.
        W maju 1959 r. J. Wojciechowski podjął pracę w Instytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" w Kędzierzynie, w Zakładzie Technologicznym. W tym samym roku został kierownikiem Pracowni Inżynierii Chemicznej. Jego zadaniem było rozwinięcie prac z zakresu inżynierii chemicznej o charakterze procesowym. Była to pierwsza tego rodzaju w Polsce pracownia w instytucie przemysłowym. W 1968 r. została ona przekształcona w Zakład Inżynierii Chemicznej.

       Poza działalnością organizacyjną J. Wojciechowski prowadził, względnie brał udział w szeregu prac naukowo-badawczych. Od grudnia 1961 r. był adiunktem. Szczególnie pozytywne wyniki osiągnął w pracach dotyczących ochrony środowiska, opracowując w 1971 r. nowy oryginalny katalizator służący do oczyszczania gazów odlotowych z instalacji przemysłowych zawierających różnorodne substancje zanieczyszczające. W latach 1972-73 aparaty do katalitycznego oczyszczania gazów odlotowych zostały zainstalowane m.in. w Kombinacie Górniczo-Hutniczym Miedzi w Lubinie, Katowickiej Fabryce Farb i Lakierów, w Dębickiej Fabryce Farb i Lakierów oraz Śląskiej Fabryce Kabli. Sukces ten pozwolił J. Wojciechowskiemu na budowę kolejnej aparatury do katalitycznego dopalania zanieczyszczeń organicznych z gazów odlotowych z zastosowaniem katalizatora MCA. Był on również współautorem technologii wykładziny tartanopodobnej "Sotar". Pod kierunkiem J. Wojciechowskiego w ICSO po raz pierwszy w Polsce rozpoczęto produkcję katalizatora do celów przemysłowych.
        Swoje doświadczenia w zakresie organizacji pracy J. Wojciechowski czerpał m.in. z licznych krajowych i zagranicznych praktyk zawodowych. Był w Wielkiej Brytanii (na stypendium ONZ), w ZSRR, WRL i RFN - w koncernie Farbwerke Hoechst. W latach siedemdziesiątych - w Ośrodku Postępu Technicznego w Katowicach - prowadził wykłady na temat struktury procesu badawczo-rozwojowego i metod oceny efektywności prac rozwojowych i wdrożeniowych.
        J. Wojciechowski kierując Zakładem Inżynierii Chemicznej, przyczynił się do stworzenia w ICSO nowoczesnej metodyki badań przemysłowych. Propagował je w szeregu referatów na wielu konferencjach i sympozjach naukowych w całym kraju.
        1 grudnia 1972 r. J. Wojciechowski powołany został na stanowisko dyrektora ICSO "Blachownia". Zdynamizował on współpracę Instytutu z zakładami przemysłowymi. Kierując kędzierzyńską placówką naukowo-badawczą J. Wojciechowski, równocześnie pracował naukowo. Na podstawie badań prowadzonych w ICSO napisał pracę doktorską pod tytułem: "Studia nad kinetyką utleniania etylenu na katalizatorze miedziowo-cynkowym". Stopień naukowy doktora nauk technicznych nadano mu w Politechnice Warszawskiej, w dniu 18 grudnia 1973 r. Rok później mianowany został docentem.
        Po odejściu, w kwietniu 1976 r., ze stanowiska dyrektora ICSO "Blachownia" objął funkcję kierownika Pracowni Ochrony Atmosfery. Kontynuował wówczas swoje badania nad aparaturą do katalitycznego dopalania zanieczyszczeń organicznych z gazów odlotowych.
        W dniu 15 lutego 1978 r. przeszedł do pracy w Zakładzie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie. W dorobku naukowym J. Wojciechowskiego znalazło się już wtedy 15 artykułów naukowych, które opublikował m.in. w czasopismach: "Chemische Technik", "Chemia Stosowana", "Przemysł Chemiczny", ponadto 15 opracowań badawczych wdrożonych do przemysłu.
        Za swą działalność naukową i organizacyjną został wyróżniony m.in.: odznak± "Racjonalizatora Produkcji" (1967), Brą±zowym Krzyżem Zasługi (1970), honorową odznaką "Mistrza Techniki Polskiej" (1973), Złotym Krzyżem Zasługi (1974), odznaka honorowa "Zasłużonemu dla ICSO" (1976). Ponadto otrzymał nagrodę przewodniczacego Komitetu Nauki i Techniki (1973), dwie nagrody ministra szkolnictwa wyższego, nauki i techniki (1971, 1973), nagrodę ministra przemysłu chemicznego (1976) oraz Zarządu Głównego NOT (1976). Należy zaznaczyć, że nagrody te nie wiązały się z poglądami politycznymi Wojciechowskiego, który był bezpartyjny.
        Jerzy Wojciechowski jest przede wszystkim znany jako główny twórca niezwykle ekonomicznej metody dopalania przemysłowych gazów odlotowych o nazwie "Swingtherm", czyli "Tańczace ciepło", nad którą pracował ponad 20 lat. Została ona opracowana i wdrożona w Polsce w początkach lat osiemdziesiątych. Jest to rewersyjna metoda katalitycznego oczyszczania gazów z substancji organicznych, szkodliwych dla człowieka i jego środowiska. Opatentowana metoda przyniosła mu światowy sukces. W 1990 roku założył Laboratorium Katalizy Stosowanej SwingTherm®, w którym przez wiele lat udoskonalana była jego technologia. Najbardziej skutecznym i ekonomicznym do prowadzenia procesu okazał się aparat SwingTherm® Bi-Kat - opatentowany w 1994 roku - na rok przed śmiercią jego twórcy. Dr inż. Jerzy Wojciechowski do końca swojego życia pracował nad udoskonaleniem i wielorakimi zastosowaniami wynalezionej przez siebie metody, która szybko znalazła zwolenników w kołach naukowych w kraju, a także poza jego granicami, dzięki wyraźnej skuteczności i przewadze nad dotychczas stosowanymi metodami procesów katalitycznych. Twórca propagował swoją metodę w publikacjach w prestiżowych pismach w kraju i za granicą jak też na sympozjach, co przyczyniło się do wzrostu jej popularności i zainteresowania, a co za tym idzie - sprzedaży licencji do wielu krajów. Metoda Swingtherm otrzymała szereg prestiżowych nagród, m.in. Nagrodę im. Prof. Walerego Goetla, Srebrny Medal na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków - IENA '94 w Norymberdze. Obecnie na świecie pracuje ponad dwieście instalacji przemysłowych opartych na technologii Swingtherm, które skutecznie chronią powietrze przed zanieczyszczeniami.
        Jerzy Wojciechowski był człowiekiem niezwykle zaangażowanym w to co robił. Nie tylko prowadził firmę i sam czuwał nad właściwym funkcjonowaniem opartych na jego metodzie instalacji, zbudowanych w fabrykach, stoczniach, itp. Prowadził także badania w swoim laboratorium. Pozostawił po sobie nie tylko "SwingTherm®", lecz także 200 innych patentów, związanych głównie z ochroną środowiska naturalnego. Był zapraszany z referatami przez wiele renomowanych ośrodków naukowo - technicznych na całym świecie. Pod koniec 1995 roku miał wystąpić z referatem na sympozjum w Stanach Zjednoczonych. Nie doczekał się niestety jego wygłoszenia.
        Wieloletnia aktywność dr inż. Jerzego Wojciechowskiego jest znakomitym przykładem harmonijnego łączenia badań naukowych z szerokim zastosowaniem ich wyników w przemyśle, ochronie środowiska i eksporcie naszej myśli technicznej za granicę.

"...Niejedna fabryka w Polsce uniknęła zamknięcia dzięki wprowadzeniu metody Wojciechowskiego..."

"...Jerzy Wojciechowski może być dzisiaj przykładem dla wielu, zwłaszcza młodych, polskich naukowców i inżynierów, którzy nie chcą się zamykać w swojej wąskiej teoretycznej specjalizacji, ale szukają możliwości bardziej powszechnego wykorzystania swoich przemyśleń i rozwiązań. Pracowitość, wytrwałość, kompetencja i umiejętność przewidywania - to trwałe dziedzictwo, jakie im pozostawił krakowski wynalazca..."

Gazeta Krakowska - Dział "Nauka i Technika" 9.10.97 nr 236 (15053)


O firmie | Kontakt | Lista referencyjna | Dr inż. J. Wojciechowski
Bi-Kat X | Bi-Kat X-X | EKOS | ADSO | AD | DE | ME